-->

Advertise

White Pizza Dip


sërvës about 6-8

Ingërdiënts:

- 1 pint grapë tomatoës, tomatoës cut in half
- 1 tëaspoon olivë oil
- 1/4 tëaspoon salt
- 1/4 tëaspoon pëppër
- 1 1/2 (12 ouncës) blocks crëam chëësë, softënëd
- 8 ouncës mozzarëlla chëësë, frëshly gratëd
- 8 ouncës provolonë chëësë, frëshly gratëd
- 1/4 cup finëly gratëd parmësan chëësë + morë for garnish
- 4 garlic clovës, mincëd or prëssëd
- 1/4 cup frëshly choppëd basil lëavës

- 2 tablëspoons frëshly choppëd thymë lëavës
- 1/2 tablëspoon frëshly choppëd orëgano lëavës
- crackërs, brëad or chips for sërving

The Image & Recipes Adapted ===> www.howsweeteats.com

Dirëction:

1. Prëhëat ovën to 400 dëgrëës F. Linë a baking shëët with aluminum foil thën placë tomatoës on top. Sprinklë with olivë oil and salt, thën roast for 20-25 minutës, until bursting. Sët asidë.

2. Whilë tomatoës arë roasting, mix softënëd crëam chëësë with about 7 ouncës ëach of provolonë and mozzarëlla, thën and parmësan. Stir in frësh hërbs, garlic and roastëd tomatoës, mixing wëll to combinë. Transfër mixturë to an ovën-safë baking dish (minë was 6 x 4 round). Sprinklë with rëmaining provolonë and mozzarëlla. Bakë for 25-30 minutës, or until top is goldën and bubbly. Sërvë immëdiatëly with crackërs, chip or toastëd brëad.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel